Buletinul informativ (Legea 544/2001)

544. nou

 544-1

ANEXA

Informatii de interes public

Legea 544

buletin informativ L 544

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI BORCEA

Telefon şi Fax ; 0242.340063 E-mail primăria borcea@yahoo.co.uk.

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Categorie: Informatii publice 

ANEXA Nr. 2 

la normele metodologice

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Borcea

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Borcea:

1.     Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

2.     Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

3.     Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

4.     Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

5.     OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410

6.     Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836

7.     Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210

8.     Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116

9.     Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332

10.  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

11.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731

12.  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

13.  Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432

14.  Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185

15.  Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511

16.  Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359

17.  OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993

18.  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616

19.  Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290

20.  Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

Acte normative cu impact asupra activității:

1.     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2.     Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

3.     Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare:   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932

4.     Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282

5.     Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770

6.     Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566

7.     Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei comunei Borcea

·        Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Borcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Borcea nr.44/17.08.2011, actualizat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Borcea nr. 20/30.05.2017: http://www.primariaborcea.ro/despre-noi/organizare/R.O.F..pdf

·        Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Borcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Borcea nr. 45/20.08.2019: http://www.primariaborcea.ro/despre-noi/organizare/organigrama%20la%202019.pdfhttp://www.primariaborcea.ro/despre-noi/organizare/stat%20de%20functii%20la%202019.pdf

·        Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Borcea nr. 44/17.08.2011: http://www.primariaborcea.ro/consiliul-local/structura-organizatorica/organigrama/?searchterm=regulament%20de%20ordine%20interioara

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Borcea și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

·        Primar, Nedelcu- Paturca Theodor- Aniel, telefon fix 0242340063, fax 0242340063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·        Viceprimar, Dumitru Marian, telefon fix 0242340063, fax 0242340063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·        Secretar comună, Dima Florica telefon fix 0242340063, fax 0242340063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·        Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: inspector Petre Mioara,  telefon fix 0242340063, fax 0242340063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

d) coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Borcea

1.     Datele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Borcea: Com. Borcea, str. Calea Calarasi, nr.422, județul Călărași, cod poștal 917015, telefon fix 02423400630, fax 0242340063, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.     Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 8:00 – 16:00,

Vineri: 8:00 – 14:00.

e) audiențe

·        Primar – Dl. Nedelcu- Paturca Theodor- Aniel

·        Viceprimar – Dl. Dumitru Marian

·        Secretar comuna – D.na Dima Florica  .

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat: http://www.primariaborcea.ro/informatii-de-inters-public/buget/indicatori/Trimestrul%20IV%20-%202018.pdf/view

g) programele și strategiile proprii

Programele si strategiile comunei Borcea pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Borcea sau la: http://www.primariaborcea.ro/despre-noi/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzând documentele de interes public

Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://www.primariaborcea.ro/informatii-de-inters-public/solicitare-informatii/informatii%20de%20interes%20public.pdf/view

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://www.primariaborcea.ro/informatii-de-inters-public/solicitare-informatii/informatii%20de%20interes%20public.pdf/view

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001: 

@2022

Meniu