Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local Structura organizatorica
Actiuni document

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul ce trebuie să asigure în incinta institutiei, desfăsurarea în bune conditii a activitătii fiecărui functionar public si salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligatiile salariatilor, organizarea timpului de muncă al angajatilor, recompensele si sanctiunile ce pot fi aplicate.

            Acest regulament se aplică tuturor functionarilor publici si salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Borcea, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum si temporar studentilor în perioada efectuării practicii si altor persoane delegate de către agentii economici sau unităti bugetare, pentru prestarea unei activităti în incinta institutiei. Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, a Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, modificată si completată , a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătii publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, cu prevenirea si sanctionarea coruptiei si se completează de drept cu dispozitiile legale în vigoare la data aplicării acestuia, a Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL I

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI

NEDISCRIMINĂRII SI A INLĂTURĂRII ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂTII

 

Art.1. Libertatea muncii este garantată prin Constitutie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă si a profesiei, meseriei sau activitătii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc. In cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii si angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârsta, apartenentă natională, rasă, culoare, etnie, religie, optiune politică, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenentă sau activitate sindicală este interzisă.

Art. 2. Orice functionar public sau salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăsurate, de protectie socială, de securitate si sănătate în muncă, precum si de respectarea demnitătii si a constiintei sale fără nici o discriminare. Tuturor functionarilor publici si salariatilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală precum si dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Art. 3. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii si al bunei credinte. Pentru buna desfăsurare a relatiilor de muncă participantii la raporturile de muncă se vor informa si se vor consulta reciproc în conditiile legii.

 

 

CAPITOLUL II

OBLIGATIILE  CONDUCERII  EXECUTIVE  A  PRIMARIEI  BORCEA

 

            Conducerii executive a Primăriei Comunei Borcea îi revin următoarele obligatii:

Art.4. Asigurarea dotărilor necesare desfăsurării activitătii angajatilor (spatiu în birouri, mobilier, tehnică de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea conditiilor normale de muncă si igienă, de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică si urmărirea utilizării eficiente a timpului de muncă.

Art.5. Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor functionarilor publici si salariatilor, în raport cu functia detinută si munca efectiv prestată.

Art.6. Asigurarea de sanse si tratament egale între angajati, femei si bărbati, în cadrul relatiilor de muncă de orice fel.

 

CAPITOLUL III

OBLIGATIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

Art.7. Conducerea compartimentelor si a birourilor, constituite în structura functională a aparatului de specialitate, are obligatia de a organiza si coordona activitatea functionarilor publici si salariatilor din subordine, de a întări ordinea si disciplina. In acest sens primarul, viceprimarul si secretarul comunei au următoarele sarcini:

a. Stabilirea atributiilor si răspunderilor pentru fiecare functionar public si salariat din cadrul biroului sau compartimentului, în raport cu pregătirea profesională, experienta dobândită si rezultatele obtinute în activitatea profesională.

b. Sprijinirea propunerilor si initiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătătirii activitătii autoritătii publice, precum si a calitătii serviciilor publice oferite cetătenilor.

c. Crearea cadrului necesar pentru cunoasterea de către toti angajatii a legislatiei în vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activitătile specifice institutiei.

d. Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea si păstrarea documentelor clasificate.

e. Urmărirea respectării circuitului normal al informatiilor si perfectionării sistemului informational al institutiei.

f. Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii (la locurile de muncă unde acestea se impun) si a normelor igienico-sanitare.

g. Exercitarea îndrumării, coordonării si controlului permanent al activitatii personalului din cadrul  birourilor sau compartimentelor, în scopul realizării integrale si la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare si functionare, a legislatiei în vigoare, a hotărârilor Consiliul Local, a notelor de serviciu si a dispozitiilor emise de către primar, precum si din programele de activitate elaborate.

h. Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a angajatilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activitatii ce o desfăsoară.

i. Sanctionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovătie obligatiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare în institutie.

j. In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei în functia publică pentru functionarii publici din subordine.

k. Să examineze si să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din functii.

 

CAPITOLUL IV

INTERDICTII APLICABILE FUNCTIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE

 

Art.8. Se interzice functionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în functia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a functionarilor publici:

a)suprematia Constitutiei si a legii;

b) prioritatea interesului public ;

c) asigurarea egalitătii de tratament a cetătenilor în fata autoritătilor si institutiilor publice;

d) profesionalismul ;

e) impartialitatea si independenta;

f) integritatea morală ;

g) libertatea gândirii si a exprimării;

h) cinstea si corectitudinea;

i) deschiderea si transparenta.

Art.9. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor obligatii secretarul comunei va fi

sprijinit de conducerea executivă, respectiv de primar si  viceprimar.

 

CAPITOLUL V

OBLIGATIILE ANGAJATILOR

 

 

  1. OBLIGATII GENERALE

 

Art.10. Salariatii aparatului de specialitate al Primarului, functionarii publici sau cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde îsi desfăsoară activitatea, în concordantă cu prevederile legale în vigoare, au următoarele obligatii:

a. Să îndeplinească cu fidelitate, constiinciozitate si la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului functionarilor publici.

b. Să nu desfăsoare în incinta institutiei activităti cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice, organizatiilor sau asociatiilor de acest fel, în timpul programului.

c. Functionarii publici au obligatia să prezinte, în conditiile legii, conducătorului autoritătii declaratia de avere la numirea într-o functie publică sau la încetarea raportului de serviciu si să respecte întocmai, regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitătilor, stabilite potrivit legii.

d. Să respecte legislatia în vigoare, hotărârile Consiliului Local si dispozitiile primarului si să aducă la îndeplinire sarcinile primite din partea conducerii.

e. Să-si perfectioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât si prin cursurile organizate de către institutia publica, sau  alte institutii abilitate potrivit legii.

f. Să păstreze secretul de serviciu în activitătile de primire, întocmire multiplicare, difuzare si păstrare a documentelor cu caracter secret.

g. Să respecte programul de muncă stabilit în institutie, urmărind folosirea cu eficientă maximă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

h. Să se prezinte la serviciu într-o tinută vestimentară decentă si adecvată si să manifeste un comportament civilizat si demn în relatiile cu colegii si ceilalti salariati din institutie; să manifeste solicitudine si respect în relatiile cu persoanele din afara institutiei ; să poarte elemente de identificare : nume si functie.

i. Să nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului sau să consume băuturi alcoolice în timpul orelor de program; persoanele aflate în această situatie vor fi obligate să părăsească institutia, urmând a se lua măsuri de sanctionare a lor, aceste fapte fiind considerate abateri disciplinare si se sanctionează conform prevederilor legale.

j. Să se înscrie în condicile de prezentă constituite, ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului în localitate sau în alte localităti; pentru interese personale, iesirea din institutie se va face numai cu aprobarea conducerii, după caz.

k. Să-si însusească si să respecte normele legale de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protectia muncii si cele igienico-sanitare.

l. Să păstreze în conditii corespunzătoare toate bunurile mobile si imobile din dotarea institutiei si să folosească în mod judicios rechizitele.

m. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local, să pună la dispozitia consilierilor locali documentele sau informatiile solicitate, cu acordul secretarului.

n. Să anunte imediat pierderea legitimatiei de serviciu persoanelor însărcinate cu realizarea atributiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea măsurilor ce se impun.

o. Să asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, mobilier, etc.

p. Să deconecteze la sfârsitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte instalatii electrice din dotare.

r. Pentru păstrarea în sigurantă a documentelor, acestea vor fi închise la sfârsitul programului de lucru în fisete.

s. Să răspundă direct de documentele întocmite si/sau semnate în cadrul birourilor si compartimentelor.

 

B. OBLIGATII CE REVIN FUNCTIONARILOR PUBLICI

PREVĂZUTE DE NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

 

Art.11. Functionarii publici, în conformitate cu normele de conduită, au următoarele obligatii:

a. De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetătenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competentelor Consiliului Local.

b. In exercitarea functiei publice, de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativă, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea,impartialitatea si eficacitatea autoritătilor si institutiilor publice.

c. Prin actele si faptele lor, să respecte Constitutia, legile tării si să actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

d. Să se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorată naturii functiilor publice detinute.

e. De a apăra în mod loial prestigiul autoritătii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

f. De a nu dezvălui informatii care nu au caracter public si de a nu remite documentele care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autorităti ori institutii publice, decât cu acordul primarului. Aceasta obligatie nu reprezintă o derogare de la obligatia legală a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.

g. In îndeplinirea atributiilor de serviciu, de a respecta demnitatea functiei publice detinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

h. In activitatea lor, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

i. In relatiile cu personalul din cadrul autoritătii publice în care îsi desfăsoară activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine si amabilitate.

j. De a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitătii persoanelor din cadrul autoritătii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea functiei publice, prin:

- întrebuintarea unor expresii jignitoare;

- dezvăluirea unor aspecte ale vietii private;

- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

k. Să adopte o atitudine impartială si justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetătenilor.

Functionarii publici au obligatia să respecte principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, prin:

- promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

l. Să promoveze o imagine favorabilă tării si autoritătii pe care o reprezintă în cadrul unor organizatii internationale, institutii de învătământ, conferinte, seminarii si alte activităti cu caracter international.

m. In deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.

n. In procesul de luare a deciziilor, să actioneze conform prevederilor legale si să îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.

o. Să asigure ocrotirea proprietătii publice si private a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun proprietar.

p. Să folosească timpul de lucru, precum si bunurile apartinând autoritătii numai pentru desfăsurarea activitătilor aferente functiei publice detinute.

r. Să propună si să asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utilă si eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

CAPITOLUL VI

COMUNICARE SI LIMITE DE COMPETENTĂ

 

Art. 12. Relatiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către functionarii publici desemnati în acest sens de conducătorul autoritătii, în conditiile legii.

Art.13. Functionarii publici desemnati să participe la activităti sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de conducătorul autoritătii.

Art.14. In cazul în care nu sunt desemnati în acest sens, functionarii publici, pot participa la activităti sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autoritătii ori institutiei publice în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL VII

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

 

Art.15. Accesul la Internet se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităti de comert electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la violentă sau acte de terorism,de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc; Se permit download-uri (descărcari de pe Internet) exclusiv în cazul în care fisierele descarcate sunt necesare activitatii din cadrul institutiei. Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse siteuri de pe Internet, abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin posta electronică. Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informatia descărcată si adresa de IP fiind monitorizate;

Art.16. Publicarea pe internet a datelor, imaginilor si informatiilor referitoare la activitatea Consiliului Local se va face numai cu aprobarea scrisă a celor în drept;

a) Răspunderea pentru corectitudinea si actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau prin participările la licitatiile electronice revine proprietarului informatiei si nu operatorului sau realizatorului;

b) Fiecare compartiment din cadrul aparatului propriu de specialitate sau institutie din subordinea Consiliului Local care publică date pe internet este obligat sa întocmească un dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate după publicare;

c) Sunt interzise publicitatea si sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul Primăriei Comunei Borcea, cu exceptia prezentării oportunitătilor, aspectelor culturale sau economice locale.

Art.17. Este interzis accesul neautorizat în spatiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din retea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea fisierelor neautorizat din retea.

Art.18. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse si la internet. Modificarea acestora se face cu aprobarea primarului.

Art.19. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum si a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul si protocoalele de functionare a retelei de calculatoare sau a postei electronice.

Art.20. Comunicarea prin adresă electronică, oficial, tip nota internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu functii de conducere, ca si în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.

Art.21. Este interzisă interventia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia, asupra fisierelor sistem sau asupra modulelor din aplicatiile informatice, fiind interzisă modificarea fisierelor sursă, stergerea lor,interventia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicită interventia Compartimentului informatică ce va analiza si adopta măsuri de remediere prin compartimentul propriu de mentenantă. După caz, solutionarea constă în interventie proprie post-garantie, interventie furnizor în intervalul de garantie sau service externalizat gestionat prin Compartimentul informatică.

Art.22. Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care îsi foloseste calculatorul din dotare, dar si pentru modul în care foloseste reteaua internă, Internetul si posta electronică (unde este cazul).

Art.23. Achizitiile în domeniul IT&C (tehnică de calcul, echipamente de comunicatii si soft) se fac numai decătre Compartimentul achizitii. Aprobarea achizitiei se face în urma analizei compartimentului de specialitate si conducerea institutiei.

Art.24. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale ele vor fi salvate pe diferiti suporti.

Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale datele se salvează periodic aceste date/documente pe diskete, cu solicitarea, dacă e cazul, ajutorului asistentei de specialitate.

Art.25. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru si în interesul serviciului, atât în timpul orelor de program cât si în afara acestuia. Este cu desavârsire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate initial pe sistemele de calcul din patrimoniu.

Art.26. Este obligatorie respectarea normelor de protectia muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizatii.

 

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

 

Organizarea timpului de muncă se stabileste în raport cu specificul activitatii astfel:

Art.27. Durata saptamânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de muncă la locurile de muncă obisnuite este de 8 ore.

Art.28. Programul de muncă în incinta Primăriei Comunei Borcea, se stabileste astfel:

-         de luni pâna joi  programul de muncă începe la ora 8,00 si se termină la ora 16,00.

-         vineri,programul incepe la ora 8,00 si se termina la ora 13,00.

Art.29. (1)Pentru orele prestate peste durata normala  a timpului de lucru de catre functionarii publici numiti in functii publice de executie,de conducere  au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de baza,dupa cum urmeaza:

a)75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

b)100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care,in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza .Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la literele a) si b) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa sau aprobata dupa caz,de superiorul ierarhic fara a se depasi 360 de ore anual.

              Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul contractual incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara si se compenseaza cu timp liber corespunzator.In cazul in care compensarea muncii suplimentare  cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia ,orele suplimentare se vor plati,in luna urmatoare ,cu un spor aplicat la salariul de baza ,dupa cum urmeaza:

a)75% din salariul de baza,pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

b)100% din salariul de baza,pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal,sau in celelalte zile in care,in conformitate cu reglementarile in vigoare,nu se lucreaza. Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la literele a) si b) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa sau aprobata dupa caz,de superiorul ierarhic fara a se depasi 360 de ore anual. Plata orelor suplimentare se face lunar conform legislatiei în vigoare, pe baza pontajelor distinct întocmite, semnate si aprobate de persoana din conducerea institutiei care coordoneaza activitatea respectivă.

Art.30. Evidenta zilnică a prezentei la lucru a salariatilor se realizează de către Compartimentul resurse umane, salarizare si management prin condica de prezentă. Semnarea condicii de prezentă de către salariati se face personal la începerea si terminarea programului de lucru.

Art.31. Durata zilnică a prezentei la lucru a salariatilor conform condicilor de prezentă se centralizează o dată pe pe baza foilor colective de prezentă întocmite si semnate de conducere.

Art.32. Compartimentul resurse umane, are obligatia să facă cel putin o dată pe lună prezenta inopinată a salariatilor din cadrul aparatului propriu si să informeze conducerea institutiei în legatură cu cele constatate.

Art.33. Programarea concediilor de odihnă se propune după consultarea functionarilor publici si a salariatilor, tinând seama de necesitatea asigurării continuitătii în executarea sarcinilor specifice si se aprobă de conducerea institutiei, până cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art.34. Evidenta concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor si a concediilor fară plată si de studii se tine de catre Compartimentul resurse umane.

Art.35. Pentru interese personale, bine justificate, salariatii si functionarii publici pot solicita, conform reglementărilor legale, concedii fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de primar în măsura în care, activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectată prin lipsa acestuia de la locul de muncă.

 

 

CAPITOLUL IX

ACCESUL IN INSTITUTIE

 

Art.36. Accesul în sediul institutiei, pentru tot personalul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Borcea, si unitătilor subordonate, se face zilnic in zilele lucratoare pe durata programului de lucru.

Art.37. Relatii privind problemele ce intră în competenta de rezolvare a Consiliului Local, se dau zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, prin intermediul  secretarului comunei.

  

 

CAPITOLUL X

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR

SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI SALARIATILOR

 

Art.38. Functionarii publici si salariatii au dreptul si obligatia să sesizeze nemultumirile sau comportamentul neprincipial al altor salariati.

Art.39. Sesizarea se va face în scris.

Art.40. Competenta de solutionare a sesizărilor apartine primarului, acesta putând delega aceasta competentă compartimentelor de specialitate.

Art.41.Termenul de solutionare a acestor sesizări este de 10 zile.

Art.42. Dacă din motive bine întemeiate solutionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize si verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile, petitionarul urmând a fi încunostiintat despre acest aspect.

 

CAPITOLUL XI

RECOMPENSE

 

Art.43. Salariatii care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite în activitatea institutiei, pot fi stimulati prin:

- promovarea în clase, grade si trepte profesionale, conform prevederilor legale;

- acordarea salariului de merit;

- premii individuale acordate în cursul anului, în conformitate cu prevederile legale;

Art.44. (1)Recompensa se acordă la propunerea scrisă de conducerea executivă si aprobată de primar.

(2) Contestatiile vizând acordarea recompenselor se vor adresa primarului.

 

CAPITOLUL XII

SANCTIUNI DISCIPLINARE

 

Art.45. Incălcarea cu vinovatie a obligatiilor prevăzute în actualul regulament, inclusiv a normelor de comportare stabilite, constituie abatere disciplinară si se sanctionează ca atare, indiferent de functia detinută de salariatii care au savârsit-o.

Art.46. Sanctiunile care se aplică salariatilor în cazuri de abateri disciplinare sunt cele stipulate de legislatia în vigoare privind raporturile de muncă (Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată si anume:

- Pentru functionarii publici, sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de pâna la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau dupa caz de promovare în functia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) trecerea pe o functie publică inferioară pe o perioada de pâna la 1 an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

e) destituirea din functia publică.

Art. 47. Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârsite si după audierea functionarului public; audierea functionarului public trebuie consemnată în scris, sub sanctiunea nulitătii.

Art.48.(1) Prima sanctiune - mustrare scrisă- se poate aplica direct de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice la propunerea conducerii executive.

(2) Sanctiunile disciplinare prevăzute la pct.3 literele b)-e) se aplică de conducătorul institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplină constituită în cadrul institutiei în conformitate cu legea, în termen de cel mult 6 luni de la data săvârsirii abaterilor, acestea urmând a se radia de drept, în conditiile si la termenele prevăzute de lege.

Art.49. (1) Pentru salariatii cu contract individual de muncă sanctiunile prevăzute de Codul Muncii sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Nici o măsură, cu exceptia celei prevăzute la litera a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, prin comunicarea în scris cu precizarea obiectului, datei, orei si locului întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

Art.50. Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art.51. Răspunderea contraventională sau civilă a functionarului public se angajează în conformitate cu prevederile art. 75,84 si 85 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, iar repararea pagubelor aduse autoritătii sau institutiei publice se dispune în conformitate cu prevederile art.85 din legea amintită.

Art.52. Pentru salariatii cu contract individual de muncă răspunderea patrimonială este reglementată de Codul Muncii prin prevederile art.269-275.

 

 

 

 

CAPITOLUL XIII

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI

SECURITATEA IN MUNCĂ IN CADRUL INSTITUTIEI

 

Art.53. Salariatii vor desfăsura activitatea în asa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnavire profesională persoana proprie sau alti angajati, în conformitate cu pregătirea si instruirea în domeniul protectiei muncii.

Art.54. Salariatii si reprezentantii lor în domeniu au dreptul să ceară conducatorului autoritătii să ia măsurile cele mai potrivite si au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri pentru eliminarea riscului de accidente si îmbolnavire profesională.

Art.55. Salariatul care în caz de pericol iminent, părăseste locul de muncă, nu va fi supus la nici un prejudiciu cu exceptia cazului unor actiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave.

Art.56. In caz de pericol iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane, a altor salariati si a bunurilor institutiei.

Art.57. Conducătorul autoritătii are obligatia de a lua toate măsurile pentru protejarea vietii si sănătătii salariatilor.

Art.58. Conducătorul autoritătii va implementa măsurile de asigurare a securitătii si sănătătii salariatilor tinând seama de principiile generale de prevenire.

Art.59. Salariatii nu vor fi implicati în nici o situatie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, dar pot răspunde material si financiar pentru degradarea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor achizitionate de institutie în scopul asigurării securitătii si sănătătii muncii.

 

CAPITOLUL XIV

DISPOZITII FINALE

 

Art.60. Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza prevederilor Legii nr. 53/2004 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare ale Legii nr.215/2001 privind administratia publică locală,republicată, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, ale Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici si ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice.

Art.61. Incălcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea disciplinară a functionarilor publici si personalului contractual, în conditiile legii.

Art.62. Comisiile de disciplină au competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului regulament si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, în conditiile legii.

Art.63. In cazurile în care faptele săvârsite întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în conditiile legii.

Art.64. Functionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârsite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.65. Modificările sau completările prezentului regulament se vor face tinând seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija secretarului comunei.

Art.66. Regulamentul de ordine interioară se va transmite birourilor si compartimentelor care îl vor aduce la cunostinta angajatilor sub semnătură.

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: